Regulamin Konkursu na projekt ula dla miejskiego apiarium


Pełny regulamin konkursu do pobrania jako PDF

I. ORGANIZATORZY KONKURSU

1. Organizatorami Konkursu na PROJEKT ULA DLA MIEJSKIEGO APIARIUM (zwanego dalej „Konkursem”) są:

a) BWA Wrocław Galerie Sztuki Współczesnej, ul. Wita Stwosza 32, 50-149 Wrocław, wpisane do Rejestru Instytucji Kultury prowadzonego przez Samorząd Gminy Wrocław pod numerem RIK 20/94 (zwane dalej BWA Wrocław),
b) Polskie Koleje Państwowe Spółka Akcyjna, Al. Jerozolimskie 142A, 02-305 Warszawa, zarejestrowane w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, nr KRS 0000019193 (zwane dalej PKP S.A.)

II. CELE KONKURSU

Celem Konkursu jest stworzenie projektu nowoczesnego, ekologicznego ula dla Miejskiego Apiarium, uwzględniającego optymalne wymagania życiowe pszczół funkcjonujących w warunkach miejskich (choroby, zachowanie roju wobec zanieczyszczenia środowiska, zmian klimatu, ograniczonej podaży gatunków roślin), ale również zapewniającego odpowiednie i bezpieczne warunki pracy opiekującym się nimi ludziom. Ule wyprodukowane wg zwycięskiego projektu zostaną w pierwszej połowie 2020 roku umieszczone na zielonym tarasie na poziomie +1 dworca PKP Wrocław Główny, na terenie przylegającym bezpośrednio do galerii BWA Wrocław Główny.

III. UCZESTNICY KONKURSU

1. Do Konkursu przystąpić mogą wszyscy zainteresowani projektanci: osoby fizyczne oraz grupy projektowe (z zastrzeżeniem ustępu poniżej), w szczególności studenci i absolwenci kierunków artystycznych, projektowych, inżynieryjnych, architektonicznych, formalne i nieformalne studia projektowe – pod warunkiem akceptacji niniejszego Regulaminu, za wyjątkiem pracowników Organizatorów.

2. W Konkursie mogą brać udział zespoły (grupy projektowe) pod warunkiem, że Projekt Konkursowy zostanie zgłoszony przez jednego Uczestnika – koordynatora zespołu. Koordynator zespołu musi posiadać od pozostałych członków zespołu wypełnione i podpisane Oświadczenie, które zobowiązany będzie przedłożyć na życzenie Organizatora.

IV. CZAS TRWANIA KONKURSU, SPOSÓB PROWADZENIA KONKURSU, ZGŁOSZENIA

1. Konkurs jest organizowany w okresie od dnia 19 września 2019 roku do dnia 29 listopada 2019 roku.

2. Przyjmowanie zgłoszeń do Konkursu prowadzone jest w okresie od 19 września 2019 roku od godziny 18:00 do dnia 29 listopada 2019 do godziny 23:59 poprzez:
Przesłanie wypełnionego, wydrukowanego, podpisanego i zeskanowanego Formularza zgłoszeniowego oraz Projektu Konkursowego ula w formacie PDF (zgodnie z wymaganiami określonymi w par. V i wytycznymi zawartymi w Załączniku nr 1 ) na adres email: ul@bwa.wroc.pl

3. Uczestnik Konkursu przy pomocy Formularza:
a) podaje swoje imię i nazwisko,
b) podaje numer telefonu kontaktowego,
c) podaje adres poczty elektronicznej,
d) wpisuje swoje GODŁO (analogiczne jak w oznaczeniu Projektu Konkursowego),
e) akceptuje wymagane w Formularzu pola (akceptacja Regulaminu, Zgoda na przetwarzanie danych osobowych, zapoznanie się z Klauzulą informacyjną o przetwarzaniu danych osobowych, Oświadczenie, że Uczestnik jest jedynym twórcą pracy konkursowej,
z zastrzeżeniem par. III ust. 2).

4. Projekt Konkursowy powinien być oznaczony GODŁEM, nie może zawierać imienia i nazwiska Uczestnika Konkursu.

5. W przypadku zespołów projektowych – na pisemne życzenie Organizatora – może być wymagane dostarczenie wypełnionego i podpisanego Oświadczenia, o którym mowa w par. III ust. 2.

6. Po przesłaniu zgłoszenia i weryfikacji jego kompletności Uczestnik (na adres mailowy, z którego wpłynęło zgłoszenie) otrzymuje email potwierdzający zgłoszenie Projektu w Konkursie.

7. Za realizację i obsługę Konkursu odpowiada Organizator: BWA Wrocław.

V. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PROJEKTU

1. Projekty zgłaszać można w formie umożliwiającej ich realizację zawierającej część opisową i techniczną, umożliwiającej przedstawienie wszystkich funkcji. Wszystkie zgłoszone projekty muszą uwzględniać minimalne wymagania techniczne i funkcjonalne dla projektu (zgodnie z Załącznikiem nr 1 do niniejszego Regulaminu) i dysponować potencjałem wdrożeniowym.

2. Projekt Konkursowy musi być przesłany w formie załącznika w formacie PDF o maksymalnej wielkości 20 MB lub w formie aktywnego linka do pobrania przez Organizatora.

VI. JURY

1. Projekty Konkursowe oceniane będą przez Jury powołane przez Organizatorów, w skład którego wejdą:
a) przedstawiciele BWA Wrocław i PKP S.A.,
b) specjalista w zakresie fizjologii pszczół,
c) dodatkowo w Jury mogą zasiąść przedstawiciele Urzędu Miejskiego Wrocławia i Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego (decyzję w tym zakresie podejmą Organizatorzy).

2.Obrady Jury odbędą się do dnia 10 grudnia 2019 roku.

3. Jury zadecyduje o przyznaniu nagrody, a jego decyzje będę nieodwołalne i autonomiczne bez konieczności przedstawiania informacji z przebiegu obrad.

4. Decyzja Jury zostanie podana do wiadomości najpóźniej do dnia 11 grudnia 2019 roku poprzez stronę www.bwa.wroc.pl oraz w innej formule ustalonej przez Organizatorów, np. w czasie konferencji prasowej.

VII. NAGRODY

1. Zwycięzca Konkursu otrzyma nagrodę pieniężną w wysokości 5000,00 złotych brutto (słownie: pięć tysięcy złotych brutto) oraz wdrożenie projektu przez Organizatora – PKP S.A.

2. Jury ma możliwość przyznania 2 wyróżnień tytularnych, które zostaną ogłoszone razem z nagrodą główną.

3. Nagroda pieniężna zostanie przelana na konto bankowe Zwycięzcy Konkursu wskazane w wypełnionym przez niego Oświadczeniu Zwycięzcy Konkursu w terminie do dnia 31 grudnia 2019 roku.

4. W przypadku, gdy nagroda pieniężna podlega opodatkowaniu zryczałtowanym podatkiem dochodowym od osób fizycznych zgodnie z ustawą z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, za pobranie od Zwycięzcy Konkursu i odprowadzenie należnego podatku odpowiedzialny jest Organizator – BWA Wrocław. Część pieniężna nagrody pobrana przez Organizatora – BWA Wrocław nie podlega wypłacie Zwycięzcy Konkursu, zostanie natomiast odprowadzona przez Organizatora – BWA Wrocław bezpośrednio na rachunek bankowy właściwego Urzędu Skarbowego.

5. Realizacja uli wg zwycięskiego projektu nastąpi w pierwszej połowie 2020 roku.

VIII. WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA

1. Biorąc udział w Konkursie, Uczestnik jednocześnie oświadcza, że jest wyłącznym twórcą Projektu Konkursowego (z zastrzeżeniem par. III ust. 2) – utworu w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz. U. z 1994 r., nr 24, poz. 83
z późn. zm., zwanej dalej „Ustawą”) oraz że przysługują mu pełne autorskie prawa majątkowe do Projektu Konkursowego.

2. Organizator, w zamian za prawo uczestnictwa w Konkursie, nabywa od Uczestnika prawo do korzystania, na zasadzie licencji niewyłącznej, ze zgłoszonego przez Uczestnika w ramach Konkursu Projektu Konkursowego, będącego utworem w rozumieniu Ustawy, w celu przeprowadzenia Konkursu, na polach eksploatacji wskazanych w ust. 3 poniżej.

3. Licencja niewyłączna do Projektu Konkursowego udzielana jest bez ograniczeń terytorialnych, czasowych i ilościowych wraz z prawem sublicencji, na następujących polach eksploatacji:
a) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu oraz jego opracowań – wytwarzanie dowolną techniką, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową,
b) w zakresie obrotu oryginałami utworu oraz jego opracowaniami albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono – wprowadzania do obrotu, użyczania lub najmu oryginału albo egzemplarzy,
c) w zakresie rozpowszechniania utworu oraz jego opracowań w sposób inny niż opisany
w pkt b) – publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie, publiczne udostępnienie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym.

4. Organizator jest uprawniony do wykorzystania Projektów Konkursowych do prowadzenia Konkursu oraz dla własnych celów reklamowych i promocyjnych.

5. Uczestnik ponosi pełną odpowiedzialność w przypadku zgłoszenia przez osoby trzecie roszczeń w związku z wykorzystaniem przez Organizatora Projektów Konkursowych, do których prawa nabył na mocy Regulaminu.

6. Zwycięzca Konkursu wyraża zgodę na rozpowszechnianie jego wizerunku / imienia i nazwiska / wypowiedzi / głosu / artystycznego wykonania we wszelkich materiałach promocyjnych
i reklamowych Organizatorów Konkursu. Powyższa zgoda obejmuje wszelkie formy komunikacji, promocji lub reklamy, w szczególności w charakterze materiału reklamowego lub promocyjnego, w charakterze elementu materiałów reklamowych lub promocyjnych takich jak: ogłoszenia prasowe, reklamy zewnętrzne, filmy reklamowe, reklamy radiowe, rozpowszechnianie w sieci Internet.

7. Organizator, działając na podstawie art. 921 § 3 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964r., Nr 16, poz. 93 ze zm.), zastrzega, że z chwilą wydania nagrody Zwycięzcy Konkursu, nabywa pełne, w tym autorskie prawa majątkowe i prawa zależne, prawa do nagrodzonego Projektu Konkursowego stanowiącego utwór, na wszystkich polach eksploatacji znanych w chwili wydania nagrody Zwycięzcy, w tym wymienionych w art. 50 Ustawy, bez jakichkolwiek ograniczeń terytorialnych czy też ilościowych, co w szczególności obejmuje następujące pola eksploatacji:
a) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu oraz jego opracowań – wytwarzanie dowolną techniką, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową,
b) w zakresie obrotu oryginałami utworu oraz jego opracowaniami albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono – wprowadzania do obrotu, użyczania lub najmu oryginału albo egzemplarzy,
c) w zakresie rozpowszechniania utworu oraz jego opracowań w sposób inny niż opisany w pkt b) – publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie, publiczne udostępnienie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym,
d) w zakresie dokonywania wszelkich zmian i modyfikacji w utworze w całości lub części oraz dokonywania jego opracowań w całości lub części, w tym dokonywanie przeróbek, jakichkolwiek zmian i adaptacji całości lub poszczególnych części utworu,
e) wykorzystanie we wszelkich formach komunikacji, promocji lub reklamy.

8. Zwycięski Projekt Konkursowy przed realizacją zostanie skonsultowany i doprecyzowany ze specjalistą.

9. Organizator uprawniony jest do wykonywania praw zależnych do Projektu Konkursowego Zwycięzcy na polach eksploatacji wskazanych w niniejszym paragrafie, t.j. do dokonywania wszelkich zmian i modyfikacji w Projekcie Konkursowym w całości lub części, w tym dokonywania przeróbek, jakichkolwiek zmian całości lub poszczególnych części Projektu Konkursowego, oraz zezwalania na dokonywanie takich modyfikacji, zmian, również przez podmioty trzecie, a także korzystania z takich zmian, modyfikacji, również przez podmioty trzecie. Wszystkie zmiany dokonywane będą w konsultacji ze Zwycięzcą Konkursu.

10. Uczestnik oświadcza, że zapoznał się z określonym w Regulaminie celem, dla którego nagrodzony Projekt Konkursowy zostanie wykorzystany oraz że wyraża zgodę na takie wykorzystanie Projektu Konkursowego. Ponadto Organizator zastrzega sobie prawo przekazania zwycięskiego Projektu fundatorowi nagrody, który może wdrożyć w przyszłości ten Projekt w innych niż wskazane w par. II obiektach – na co Uczestnik wyraża zgodę.

11. W razie konieczności Zwycięzca Konkursu na żądanie Organizatora podpisze stosowne oświadczenie lub umowę potwierdzające przeniesienie autorskich praw majątkowych, upoważnienie do korzystania z wizerunku.

12. Z uwagi na to, że rezultatem udziału w Konkursie może być przyznanie Uczestnikowi nagrody na zasadach opisanych w Regulaminie, z tytułu udzielenia licencji lub przeniesienia praw nie przysługuje dodatkowe wynagrodzenie.

IX. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

1. Administratorem danych osobowych zbieranych od Uczestników i Zwycięzcy Konkursu jest BWA Wrocław Galerie Sztuki Współczesnej, ul. Wita Stwosza 32, 50-149 Wrocław.

2. Przetwarzanie danych osobowych odbywać się będzie na zasadach przewidzianych w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

3. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych (IOD). Z IOD można się skontaktować: pod adresem mailowym: iod@bwa.wroc.pl lub/i korespondencyjnie: ul. Wita Stwosza 32, 50-149 Wrocław.

4. Dane osobowe Uczestników i Zwycięzcy Konkursu będą zbierane i przetwarzane :
a) w celu organizacji i przeprowadzenia Konkursu,
b) w celach podatkowych (dotyczy Zwycięzcy Konkursu) – jeżeli występują obowiązki podatkowe,
c) w celach marketingowych,
d) w celach realizacji zadań statutowych Organizatorów Konkursu.

5. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, ale jest niezbędne do udziału w Konkursie.

6. Uczestnikom Konkursu, którzy podają dane osobowe przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz z zastrzeżeniem przepisów prawa przysługuje prawo do:
a) sprostowania danych,
b) usunięcia danych,
c) ograniczenia przetwarzania danych
d) przenoszenia danych,
e) wniesienia sprzeciwu,
f) cofnięcia zgody w dowolnym momencie.

7. Organizator będzie zbierał od Uczestników następujące dane:
a) imię i nazwisko,
b) adres e-mail,
c) numer telefonu.

8. Organizator będzie zbierał ponadto od Zwycięzcy Konkursu następujące dane w celu wypłaty nagrody i dokonania rozliczenia z urzędem skarbowym:
a) PESEL,
b) adres zamieszkania,
c) numer rachunku bankowego.

9. Uczestnikom Konkursu przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

10. Zwycięzca Konkursu zezwala na wykorzystanie jego imienia i nazwiska w celu informowania (także w mediach) o wynikach Konkursu.

11. Organizator oświadcza, iż dane Uczestników Konkursu nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane profilowaniu.

12. Dane Uczestników Konkursu nie będą udostępniane podmiotom zewnętrznym z wyjątkiem przewidzianych przepisami prawa, Jury konkursowemu oraz drugiemu organizatorowi Konkursu PKP SA i fundatorom nagrody (zakres danych: imię i nazwisko, adres
e-mail, numer telefonu Uczestnika/Zwycięzcy Konkursu).

13. Dane Uczestników Konkursu będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji wyżej określonych celów.

14. Organizator stosuje środki techniczne i organizacyjne mające na celu należyte, odpowiednie do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną zabezpieczenia powierzonych danych osobowych.

15. Każdy z uczestników Konkursu zobowiązany jest zapoznać się z treścią Klauzuli informacyjnej o przetwarzaniu danych osobowych.

X. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Wszelkie spory i roszczenia związane z Konkursem rozstrzygać będzie właściwy sąd powszechny.

2. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się powszechnie obowiązujące przepisy prawa.

3. Regulamin wchodzi w życie z dniem rozpoczęcia Konkursu. Jest dostępny w siedzibie Organizatora – BWA Wrocław (ul. Wita Stwosza 32, 50-149 Wrocław oraz ul. Piłsudskiego 105, 50-085 Wrocław-galeria BWA Wrocław Główny, antresola Dworca PKP) oraz na stronie www.bwa.wroc.pl

...