Polityka prywatności

Niniejszym informujemy o zmianie w Polityki prywatności Sklepu internetowego BWA Wrocław. Poniżej znajduje się Polityka prywatności, opublikowana 22 października 2019 roku na stronie internetowej Sklepu i wchodzi w życie od 30.10.2019.

Polityka prywatności do pobrania w wersji PDF (wersja zmieniona 22.10.209, ważna od 30.10.2019)
Polityka prywatności do pobrania w wersji PDF (wersja poprzednia ważna do 29.10.2019)

POLITYKA PRYWATNOŚCI (wersja obowiązująca od 30.10.2019)

1. Administratorem danych osobowych, przetwarzanych w związku z podjętymi przez Klienta czynnościami zmierzającymi do zawarcia Umowy sprzedaży oraz w związku z jej realizacją, jest BWA Wrocław Galerie Sztuki Współczesnej z siedzibą we Wrocławiu, przy ul. Wita Stwosza 32, wpisane do Rejestru Instytucji Kultury prowadzonego przez Samorząd Gminy Wrocław pod numerem RIK 20/94, NIP: 896-000-58-45, REGON 000278391, tel. +48 790 25 81, adres email: sekretariat@bwa.wroc.pl.
2. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się na zasadach określonych w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).
3. Klient ma prawo wglądu do swoich danych i ich korekty, a także do żądania usunięcia, w tym również prawo do żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane, z zastrzeżeniem punktu 4.
4. Dane osobowe Klienta będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt. 5 lub do czasu cofnięcia zgody, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
5. Składając zamówienie Klient wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych wyłącznie w celu realizacji zamówienia.
6. Jako podstawę przetwarzania danych Klienta w celu określonym w punkcie poprzedzającym należy wskazać w szczególności:
a) zawarcie i wykonanie umowy sprzedaży na podstawie zainteresowania naszą ofertą (przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy),
b) ewentualne (na żądanie) wystawienia rachunku / faktury VAT dla Klienta (przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze),
c) realizację celów statutowych przez Administratora (przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem).
7. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie wskazanych w Regulaminie       danych osobowych niezbędnych do zawarcia Umowy Sprzedaży skutkuje brakiem możliwości zawarcia tejże umowy.
8. Sprzedawca stosuje środki techniczne i organizacyjne, których celem jest jak najlepsze         zabezpieczenie gromadzonych danych osobowych przed nieuprawnionym dostępem lub niewłaściwym wykorzystywaniem przez osoby nieuprawnione.
9. Sprzedawca udostępnia zebrane od Klienta dane osobowe dostawcy usług płatniczych w celach związanych z ich świadczeniem.
10. Sprzedawca nie będzie udostępnić ani przekazywać zebranych danych osobowych poza terytorium Polski, Unii Europejskiej, Europejskiego Obszaru Gospodarczego.
11. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych: listownie na adres tymczasowej siedziby Sprzedawcy: BWA Wrocław Galerie Sztuki Współczesnej, ul. Wystawowa 1, budynek IASE, pokój 63, 51-618 Wrocław lub mailowo: iod@bwa.wroc.pl.

POLITYKA PRYWATNOŚCI (wersja obowiązująca do 22.10.2019)

1. Administratorem danych osobowych, przetwarzanych w związku z podjętymi przez Klienta czynnościami zmierzającymi do zawarcia Umowy sprzedaży oraz w związku z jej realizacją, jest BWA Wrocław Galerie Sztuki Współczesnej z siedzibą we Wrocławiu, przy ul. Wita Stwosza 32, wpisane do Rejestru Instytucji Kultury prowadzonego przez Samorząd Gminy Wrocław pod numerem RIK 20/94, NIP: 896-000-58-45, REGON 000278391, tel. +48 790 25 81, adres email: sekretariat@bwa.wroc.pl.
2. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się na zasadach określonych w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).
3. Klient ma prawo wglądu do swoich danych i ich korekty, a także do żądania usunięcia, w tym również prawo do żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane, z zastrzeżeniem punktu 4.
4. Dane osobowe Klienta będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt. 5 lub do czasu cofnięcia zgody, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
5. Składając zamówienie Klient wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych wyłącznie w celu realizacji zamówienia.
6. Jako podstawę przetwarzania danych Klienta w celu określonym w punkcie poprzedzającym należy wskazać w szczególności:
a) zawarcie i wykonanie umowy sprzedaży na podstawie zainteresowania naszą ofertą (przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy),
b) ewentualne (na żądanie) wystawienia rachunku / faktury VAT dla Klienta (przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze),
c) realizację celów statutowych przez Administratora (przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem).
7. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie wskazanych w Regulaminie       danych osobowych niezbędnych do zawarcia Umowy Sprzedaży skutkuje brakiem możliwości zawarcia tejże umowy.
8. Sprzedawca stosuje środki techniczne i organizacyjne, których celem jest jak najlepsze         zabezpieczenie gromadzonych danych osobowych przed nieuprawnionym dostępem lub niewłaściwym wykorzystywaniem przez osoby nieuprawnione.
9. Sprzedawca udostępnia zebrane od Klienta dane osobowe dostawcy usług płatniczych w celach związanych z ich świadczeniem.
10. Sprzedawca nie będzie udostępnić ani przekazywać zebranych danych osobowych poza terytorium Polski, Unii Europejskiej, Europejskiego Obszaru Gospodarczego.
11. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych: listownie na adres siedziby Sprzedawcy: BWA Wrocław Galerie Sztuki Współczesnej, ul. Wita Stwosza 32, 50-149 Wrocław lub mailowo: iod@bwa.wroc.pl.