Deklaracja dostępności

BWA Wrocław Galerie Sztuki Współczesnej zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej BWA Wrocław Galerie Sztuki Współczesnej.

Data publikacji strony internetowej: 14.10.2017.
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 14.10.2017

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa nie jest zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

 • pliki nie są dostępne cyfrowo,
 • na podstronach brak odpowiedniej struktury nagłówkowej artykułów,
 • nie zastosowano etykiet lub nie są opisane,
 • zdjęcia nie posiadają opisów alternatywnych,
 • linki są puste, brakuje opisów,
 • występują błędy w oznaczeniu języka lub brak oznaczeń,
 • multimedia nie posiadają alternatywnych treści. 

Wyłączenia

 • mapy wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności,
 • filmy opublikowane przed 23.09.2020,
 • dokumenty tekstowe i tekstowo-graficzne, dokumenty utworzone w programach przeznaczonych do tworzenia prezentacji lub arkuszy kalkulacyjnych, opublikowane przed dniem 23 września 2018 r.,
 • dokumentacja fotograficzna i filmowa materiałów archiwalnych i dzieł sztuki,
 • treści niewykorzystywane do realizacji bieżących zadań galerii oraz nieuaktualniane i nie poddawane po dniu 23 września 2019 r. przebudowom i zmianom polegającym na zmianie wyglądu lub struktury prezentowanych informacji albo na zmianie sposobu publikowania informacji.

BWA Wrocław Galerie Sztuki Współczesnej oświadcza, że aktualnie trwają prace nad zapewnieniem dostępności do strony internetowej instytucji, których zakończenie planowane jest na koniec 2020 roku.

Przygotowanie deklaracji

Data sporządzenia deklaracji: 27.10.2020

Data ostatniego przeglądu i aktualizacji: 14.10.2017

Deklaracje sporządzono na podstawie: samoocena

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Patrycja Ścisłowska z adresem e-mailowym dostepnosc@bwa.wroc.pl. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności. Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie może złożyć skargę. 

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

Organ nadzorujący:
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Adres: ul. Krakowskie Przedmieście 15/17

E-mail: esp@mkidn.gov.pl
Telefon: 22 25 00 140

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich. Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Galeria Studio BWA Wrocław (adres: ul. Ruska 46a/301)

Wejście  od strony podwórka przy ulicy Ruskiej. Drzwi wejściowe są na poziomie 0. Po lewej stronie od wejście głównego znajduje się winda, umożliwiająca dostanie się go galerii mieszczącej się na trzecim piętrze budynku. W budynku jest toaleta przystosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Galerię można odwiedzać wraz z psem asystującym i psem przewodnikiem. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Galeria SIC! BWA Wrocław (adres: pl. Kościuszki 9/10)

Wejście od strony placu Kościuszki. Do budynku nie ma platformy podjazdowej. Przestrzeń ekspozycyjna galerii znajduje się na parterze budynku oraz w piwnicy, do której nie ma windy. W galerii jest toaleta przystosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Przed budynkiem znajduje się wyznaczone miejsce parkingowe dla osób z niepełnosprawnością. Galerię można odwiedzać wraz z psem asystującym i psem przewodnikiem. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Galeria Dizajn BWA Wrocław (adres: ul. Świdnicka 2-4)

Wejście od strony ulicy Świdnickiej. Do budynku nie ma platformy podjazdowej. Cała przestrzeń ekspozycyjna znajduje się na parterze budynku. W budynku jest toaleta przystosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Galerię można odwiedzać wraz z psem asystującym i psem przewodnikiem. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.  

Galeria BWA Wrocław Główny (adres: ul. Piłsudskiego 105)

Galeria mieści się na antresoli na Dworcu Głównym PKP we Wrocławiu. Do galerii prowadzą ruchome schody znajdujące się przy punkcie informacyjnym dworca oraz dwie windy mieszczące w części handlowej budynku. Do każdej z wind prowadzą platformy podjazdowe. Do części wystawienniczych galerii prowadzą windy przyschodowe. Galerię można odwiedzać wraz z psem asystującym i psem przewodnikiem. Na terenie galerii nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących. Toalety znajdujące się na terenie dworca są przystosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Na podziemnym parkingu dworca wyznaczone są miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnością. Wszelkie informacje o udogodnieniach budynku dworca dla osób z ograniczoną mobilnością dostępne są na stronie Polskich Kolei Państwowych.

W galeriach nie ma dostępu do tłumacza języka migowego.

Aplikacje mobilne

BWA Wrocław Galerie Sztuki Współczesnej nie posiada aplikacji mobilnych.